MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Bojím se jít na policii/k soudu sám. Chci si tam vzít blízkou osobu, mohu?</a>

Jako oběť trestného činu máte právo na doprovod důvěrníka. Vaším důvěrníkem může být kdokoliv, koho si zvolíte. Nemusí to být právník nebo advokát. Můžete si vzít někoho ze svých blízkých nebo jakoukoli jinou osobu, které důvěřujete, pokud je starší 18 let. Vaším důvěrníkem ale nemůže být obviněný (pachatel), svědek, obhájce, znalec nebo tlumočník v tomtéž trestním řízení.

Důvěrník může být s vámi přítomen u všech úkonů trestního řízení, tedy i u výslechu. Nesmí však do úkonů nijak zasahovat. Důvěrník nemá žádnou mlčenlivost (pokud jím není sociální pracovník), proto pečlivě zvažte, kdo důvěrník bude. Na policii s vámi půjde kamarád/ka, která za půl roku už nemusí být kamarádem/kou a informovat o tom, co jste říkal/a na policii nebo u soudu.

Pokud však obětí trestného činu nejste a vystupujete pouze jako svědek, na přítomnost důvěrníka právo nemáte. V takovém případě vás může k výslechu doprovodit pouze advokát.

Použité předpisy: § 21 zák. o obětech trestných činů, čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod  
§ 21
Právo na doprovod důvěrníkem
(1) Oběť má právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník.
(2) Důvěrníkem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, kterou si oběť zvolí. Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou, pomoc. Důvěrník může být zároveň zmocněncem oběti. Důvěrníkem nemůže být osoba, která má v trestním řízení postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka.
(3) Důvěrník nemůže zasahovat do průběhu úkonu.
(4) Vyloučit důvěrníka z účasti na úkonu lze pouze výjimečně, jestliže by účast důvěrníka narušovala průběh úkonu nebo ohrozila dosažení účelu úkonu. V případě, že byl důvěrník vyloučen, je nutné umožnit oběti, aby si zvolila jiného důvěrníka, ledaže uvedený úkon nelze odložit nebo by jeho odložení bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady.
Čl. 37
...
(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád