MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Jak mám požádat o peněžitou pomoc? </a>

Žádost o peněžitou pomoci se podává na Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR (adresa: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2). Žádost je třeba podat do 2 let ode dne, kdy se oběť dozví o následcích trestného činu. To znamená většinou do dvou let od okamžiku, kdy k trestnému činu došlo, ale může to být i později – např. až po dvou týdnech od trestného činu oběť zjistí, že pohmožděný prst na ruce je ve skutečnosti zlomený. Nejpozději je možné o peněžitou pomoc žádat do 5 let od spáchání trestného činu.
Žádost je nejlepší podat na formuláři, který umístilo Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách, i když není povinný.
Formulář je dostupný zde:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5869&d=330845.

Použité předpisy: § 23 – 37 zákona o obětech trestných činů
Právo na peněžitou pomoc
§ 23
(1) Oběť má za podmínek stanovených tímto zákonem právo na peněžitou pomoc, kterou jí poskytne stát.
(2) Peněžitá pomoc se poskytuje oběti, která
a) je státním občanem České republiky, pokud má na území České republiky místo trvalého pobytu, pokud se na území České republiky obvykle zdržuje nebo pokud se na území České republiky stala obětí trestného činu,
b) je cizincem, pokud má trvalý pobyt nebo oprávněně pobývá na území jiného členského státu Evropské unie a stala se obětí trestného činu na území České republiky,
c) je cizincem, pokud na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů a stala se obětí trestného činu na území České republiky, nebo
d) je cizincem, který se stal obětí trestného činu na území České republiky a který požádal o mezinárodní ochranu, kterému byl udělen azyl nebo kterému byla udělena doplňková ochrana na území České republiky.
(3) Obětem, kterými jsou cizí státní příslušníci neuvedení v odstavci 2, se peněžitá pomoc poskytuje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.
(4) Ve věcech peněžité pomoci jedná jménem státu ministerstvo.
Přečíst všechny paragrafy

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád