MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Může někdo vyslýchat moje dítě beze mě?</a>

Přítomnost rodičů u výslechu dětí mladších 18 let zákon obecně nepředpokládá. Může mít totiž nežádoucí vliv na obsah výpovědi dítěte, které se může před rodičem stydět či mít jiné pocity, které by zabránily dítěti vypovídat. Podle zákona je přítomnost rodičů možná pouze v situaci, kdy může přispět k správnému vedení výslechu dítěte, tedy například k získání důvěry mezi dítětem a osobou vedoucí výslech. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost provádět výslech šetrně a s ohledem na duševní vývoj dítěte. U výslechu dítěte musí být vždy přítomen sociální pracovník (z orgánu sociálně právní ochrany dětí) nebo pedagog.

Použité předpisy: § 102 odst. 1 TŘ 
§ 102
(1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád