MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Soud mi přiznal odškodnění, ale pachatel mi neplatí. Co s tím? </a>

V takovém případě máte možnost podat návrh na zahájení exekuce. Tento návrh můžete podat, když rozsudek nabude právní moci (není už možné se proti němu odvolat) a uplyne doba, která je v něm stanovená k náhradě škody, nejčastěji 3 dny. Návrh můžete podat k soudu (příslušný je soud v místě pachatelova bydliště) nebo k vybranému soudnímu exekutorovi.
Za nařízení exekuce můžete platit soudní poplatek. Exekutor dále může požadovat zálohu na náklady exekuce a případně i odměnu za právní služby. V případě úspěšné exekuce budou tyto výdaje uhrazeny z  částky, kterou exekutor vymůže. Problém může vzniknout, pokud je pachatel nemajetný. V takovém případě budete často muset náklady na exekuci zaplatit Vy.

Použité předpisy: § 251 a násl. OSŘ, § 35 a násl. a § 87 - 92 exekučního řádu
§ 251 a násl. občanského soudního řádu naleznete zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast6
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) naleznete zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-120

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád