MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Napadli mě a musel jsem se bránit, přesto mě obvinili z trestného činu rvačky, co mám dělat?</a>

Pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok, jedná se nutnou obranu a takové jednání není trestné. Nutná obrana ovšem musí být přiměřená útoku a musí skončit ve chvíli, kdy je útok odražen (pachatel zneškodněn). V opačném případě může být člověk potrestán, i když útok nevyvolal a pouze se bránil. Příkladem nepřiměřené obrany je třeba situace, kdy oběť dále pronásleduje útočníka, který se dal po odražení útoku na útěk, a poté, co ho dožene, jej zmlátí do bezvědomí.
V případě trestního řízení je úkolem policie a státního zastupitelství dokázat, že se obviněný trestného činu skutečně dopustil. Obviněný by však měl uvést všechny skutečnosti a důkazy, které dokládají jeho nevinu. V případě trestného činu rvačky může jít například o svědectví kolemjdoucích a jiných přítomných osob, záznam z kamerového systému, nebo znalecký posudek vylučující aktivní zapojení či dokládající přiměřenost obrany.
Po obvinění z trestného činu Vám v každém případě doporučujeme vyhledat právní pomoc v advokátní kanceláři nebo v některé z bezplatných právních poraden.

Použité předpisy: § 28 TZ, § 29 TZ
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU
§ 28
Krajní nouze
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
§ 29
Nutná obrana
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád