MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="zakladniinformace">Základní informace</a>

Trestní řízení je proces, ve kterém se zjišťuje, kdo spáchal trestný čin, a pokud je pachatel usvědčen, rozhoduje se o tom, jaký dostane trest. Trestní řízení se dělí do několika fází.

První fází je přípravné řízení, kdy policie prověřuje a vyšetřuje, zda došlo ke spáchání trestného činu a snaží se najít pachatele. Pokud policie najde pachatele a nashromáždí proti němu dostatek důkazů, předá věc státnímu zástupci. Státní zástupce pak podá na pachatele obžalobu k soudu. Pokud policie zjistí, že k trestnému činu nedošlo, vyřídí věc jiným způsobem (například postoupením do přestupkového řízení).

Druhou fází je hlavní líčení, které se koná před soudem. V hlavním líčení soud rozhoduje o tom, jestli je pachatel vinen nebo nevinen, a případně mu ukládá trest. Soud vyslýchá svědky a provádí jiné důkazy. Hlavní líčení končí vynesením rozsudku.

Pokud některá ze stran podá proti rozsudku odvolání, navazuje řízení odvolací, ve kterém může odvolací soud rozsudek změnit.

Posledním stádiem je řízení vykonávací, ve kterém pachatel vykonává uložený trest – např. vězení, obecně prospěšné práce atd.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád