MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

V důsledku trestného činu se můžete dostat do finančních potíží. Platby za léky, cesty k lékaři, nižší příjem kvůli nemocenské, to vše se projeví ve Vašem rozpočtu. Náhrada škody od pachatele trestného činu však většinou přichází až po skončení trestního řízení a může se stát, že nepřijde vůbec, protože pachatel nemá dostatek prostředků na to, aby ji zaplatil.

Existuje proto několik možností, jak akutní finanční nouzi řešit za pomoci různých sociálních dávek a především takzvané peněžité pomoci, kterou poskytuje obětem trestných činů stát. Více se dozvíte v této části.

Pokud Vás útok dostal do finanční nouze, můžete požádat o peněžitou pomoc stát.
Jestliže jste osobou v hmotné nouzi (tzn. pobíráte od Úřadu práce příspěvek na živobytí), můžete požádat Úřad práce o dávku mimořádné okamžité pomoci pro osoby ohrožené trestnou činností. Ta se zpravidla vyplácí ve výši 1000 Kč.
Pokud jste v důsledku trestného činu v pracovní neschopnosti delší než 14 dnů a byli jste plátci sociálního pojištění, máte nárok na dávku nemocenského pojištění. Vaši blízcí mohou zároveň požádat o tzv. ošetřovné, jestliže potřebujete péči druhé osoby, případně o příspěvek na péči, jestliže následky trestného činu jsou natolik vážné, že se o sebe nezvládnete starat sám/sama. Více o těchto dávkách se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

Použité předpisy: §2 zákona o pomoci v hmotné nouzi
§ 2
Hmotná nouze
(1) Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu2), pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob
a) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24), nebo
b) dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služeb s bydlením bezprostředně spojených (dále jen „odůvodněné náklady na bydlení“),
přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.
Přečíst celý paragraf

Stát Vám poskytne peněžitou pomoc v případě, že Vám pachatel trestným činem způsobil ublížení na zdraví, těžké ublížení na zdraví nebo úmrtí příbuzného, se kterým jste žil/a. Na peněžitou pomoc máte nárok také v případě, že jste obětí sexuálně motivovaného trestného činu (např. znásilnění).
Výše peněžité pomoci záleží na tom, jak těžké následky Vám trestný čin způsobil. Může se pohybovat od 10 000 Kč do 200 000 Kč.
Peněžitá pomoc může být poskytnuta i v případě, kdy pachatel nemůže být potrestán, protože je nezletilý nebo nebyl příčetný.

Použité předpisy: § 23 – 37 zákona o obětech trestných činů
Právo na peněžitou pomoc
§ 23
(1) Oběť má za podmínek stanovených tímto zákonem právo na peněžitou pomoc, kterou jí poskytne stát.
(2) Peněžitá pomoc se poskytuje oběti, která
a) je státním občanem České republiky, pokud má na území České republiky místo trvalého pobytu, pokud se na území České republiky obvykle zdržuje nebo pokud se na území České republiky stala obětí trestného činu,
b) je cizincem, pokud má trvalý pobyt nebo oprávněně pobývá na území jiného členského státu Evropské unie a stala se obětí trestného činu na území České republiky,
c) je cizincem, pokud na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů a stala se obětí trestného činu na území České republiky, nebo
d) je cizincem, který se stal obětí trestného činu na území České republiky a který požádal o mezinárodní ochranu, kterému byl udělen azyl nebo kterému byla udělena doplňková ochrana na území České republiky.
(3) Obětem, kterými jsou cizí státní příslušníci neuvedení v odstavci 2, se peněžitá pomoc poskytuje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.
(4) Ve věcech peněžité pomoci jedná jménem státu ministerstvo.
Přečíst všechny paragrafy

Žádost o peněžitou pomoci se podává na Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR (adresa: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2). Žádost je třeba podat do 2 let ode dne, kdy se oběť dozví o následcích trestného činu. To znamená většinou do dvou let od okamžiku, kdy k trestnému činu došlo, ale může to být i později – např. až po dvou týdnech od trestného činu oběť zjistí, že pohmožděný prst na ruce je ve skutečnosti zlomený. Nejpozději je možné o peněžitou pomoc žádat do 5 let od spáchání trestného činu.
Žádost je nejlepší podat na formuláři, který umístilo Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách, i když není povinný.
Formulář je dostupný zde:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5869&d=330845.

Použité předpisy: § 23 – 37 zákona o obětech trestných činů
Právo na peněžitou pomoc
§ 23
(1) Oběť má za podmínek stanovených tímto zákonem právo na peněžitou pomoc, kterou jí poskytne stát.
(2) Peněžitá pomoc se poskytuje oběti, která
a) je státním občanem České republiky, pokud má na území České republiky místo trvalého pobytu, pokud se na území České republiky obvykle zdržuje nebo pokud se na území České republiky stala obětí trestného činu,
b) je cizincem, pokud má trvalý pobyt nebo oprávněně pobývá na území jiného členského státu Evropské unie a stala se obětí trestného činu na území České republiky,
c) je cizincem, pokud na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů a stala se obětí trestného činu na území České republiky, nebo
d) je cizincem, který se stal obětí trestného činu na území České republiky a který požádal o mezinárodní ochranu, kterému byl udělen azyl nebo kterému byla udělena doplňková ochrana na území České republiky.
(3) Obětem, kterými jsou cizí státní příslušníci neuvedení v odstavci 2, se peněžitá pomoc poskytuje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.
(4) Ve věcech peněžité pomoci jedná jménem státu ministerstvo.
Přečíst všechny paragrafy

Ano, o peněžitou pomoc je možné požádat již v přípravném řízení a stejně tak je možné ji ještě v průběhu přípravného řízení obdržet. Zákon konkrétně říká, že peněžitou pomoc je možné poskytnout, pokud nejsou na základě šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, kterým byla oběti způsobena újma na zdraví.

V praxi si ministerstvo po podání žádosti od policie vyžádá podklady z trestního spisu a na základě nich vyhodnotí, zda je možné peněžitou pomoc poskytnout - tedy zda je nepochybné, že došlo k trestnému činu a že jím byla oběti způsobena újma na zdraví. Pokud dojde k závěru, že tyto podmínky (zatím) splněny nejsou, řízení o poskytnutí peněžité pomoci dočasně přeruší a počká na konec trestního řízení - tedy rozhodnutí soudu o tom, zda (a čím) je pachatel vinen.

Ministerstvo je podle zákona povinno o žádosti o peněžitou pomoc rozhodnout do 3 měsíců od jejího podání. Jedná se však spíše o orientační lhůtu, neboť je možné ji prodloužit a případně její běh i dočasně přerušit. K tomu dochází zejména v případech, kdy je třeba dodat další podklady pro rozhodnutí ministerstva nebo počkat na výsledek trestního řízení (viz odpověď na dotaz „Mohu podat žádost o peněžitou pomoc už v přípravném řízení?“).

Předem bohužel nelze příliš odhadovat, jak dlouho řízení potrvá. Je to vždy velmi individuální, záleží na okolnostech konkrétního případu. V praxi se lze setkat s tím, že je peněžitá pomoc poskytnuta v řádu několika týdnů; častější je nicméně situace, kdy je řízení o žádosti přerušeno do konce trestního řízení (cca 1 rok).

Odškodnění musí zaplatit pachatel, tedy osoba, která Vám újmu trestným činem způsobila. Peněžitá pomoc je naproti tomu finanční dávka, kterou neplatí pachatel, ale stát. Je to sociální dávka svého druhu, která Vám má pomoci překonat období po trestném činu, než se Vám podaří získat náhradu škody od pachatele.

Zatímco náhradu škody od pachatele trestného činu je třeba žádat u soudu (viz otázku Jak získat toto odškodnění? zde), o peněžitou pomoc se žádá na Ministerstvu spravedlnosti ČR (viz otázku Jak mám požádat o peněžitou pomoc? zde).

Může se stát, že v důsledku trestného činu zůstanete v pracovní neschopnosti a bude Vám místo mzdy chodit dávka nemocenského pojištění, tzv. nemocenská, jejíž výše se vypočítává z Vaší mzdy.

První tři dny nedostáváte nic, do 14 dnů platí tuto dávku zaměstnavatel a od 15. dne Vám tuto dávku vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) ve výši zhruba 60% z Vaší mzdy. Může se však stát, že Vám OSSZ pošle poloviční dávku tzv. nemocenské, což je pouze zhruba 30% z Vaší mzdy. Jedná se o praxi OSSZ, která vyplácí pouze polovinu nemocenské, dokud se neprokáže, že jste si neschopnost nezpůsobili při páchání trestného činu.

Pokud se toto stane, je třeba písemně se obrátit na příslušnou OSSZ a požádat o vyplacení dávky v plné výši. K žádosti přiložte usnesení o zahájení trestního stíhání, které Vám vydá policie, která trestný čin vyšetřuje. Tím zároveň prokážete, že jste obětí trestného činu a pracovní neschopnost Vám způsobil pachatel trestného činu.

I v této situaci se můžete obrátit na Poradnu Justýna (její kontaktní údaje najdete zde), která Vám pomůže s obstaráním nezbytných podkladů a sepsáním žádosti na OSSZ.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád