MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Kam mám zajít? Kde mi poradí? </a>

Bezplatnou pomoc obětem trestných činů poskytují různé instituce na celém území České republiky. Ty, které jsou registrovanými poskytovateli právních informací, najdete na webu https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf. Organizace uvedené v registru poskytují bezplatně právní informace a mnohdy i další služby v oblasti práva a sociálního poradenství. Rozsah nabízených služeb se různí, je proto před návštěvou dobré seznámit se s tím, co Vám konkrétní organizace může nabídnout, nejvíce informací můžete získat na internetových stánkách vybrané organizace či případně do organizace zavolat.
V tomto registru najdete také advokáty, kteří se zavázali poskytovat jednorázové bezplatné právní poradenství obětem trestných činů. S advokátem je dobré předem dohodnout, po jakou dobu Vám bezplatné poradenství bude poskytovat, abyste se vyhnuli případným nedorozuměním. Často advokáti poskytují poradenství zdarma pouze po dobu 1 hodiny, dále za poradenství musíte zaplatit.
Kontakty na specializované poradny Vám musí poskytnout také zdravotnická zařízení. To platí také pro policii a státní zastupitelství, které vás musí zároveň poučit o vašich právech a průběhu trestního řízení.

Použité předpisy: Zákon o obětech trestných činů: § 8, § 10
§ 8
Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním orgánem a státním zástupcem (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom,
a) u kterého konkrétního orgánu může podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a předá oběti kontakt na tento orgán,
b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá oběti kontakty na tyto subjekty,
c) za jakých podmínek má právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí podle jiného právního předpisu (§ 14),
d) u kterého konkrétního orgánu získá další informace o věci, ve které se stala obětí trestného činu,
e) jaké etapy řízení následují po trestním oznámení a jaká je úloha oběti v těchto etapách,
f) u kterého konkrétního orgánu a jakým způsobem může požádat o informace podle § 11 odst. 1 a 3, a předá oběti kontakt na tento orgán,
g) za jakých podmínek a v jakém rozsahu má právo na peněžitou pomoc, včetně poučení o lhůtě pro podání žádosti,
h) u kterého orgánu a jakým způsobem se může domáhat nápravy, jestliže jsou její práva porušena orgánem veřejné moci nebo jí není umožněno jejich plné uplatnění,
i) o jaká opatření k ochraně jejích zájmů může požádat, má-li oběť bydliště v jiném členském státě Evropské unie,
j) jaká další práva má podle tohoto zákona.
(2) Informace podle odstavce 1 se poskytují oběti písemně. Informace podle odstavce 1 písm. a) až d) musí být oběti rovněž srozumitelně ústně vysvětleny.
(3) Přijímá-li oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, státní zástupce, je povinen oběť písemně a ústně informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d).
(4) Pokud o to oběť požádá, vysvětlí oběti Policie České republiky nebo policejní orgán srozumitelně ústně i informace podle odstavce 1 písm. e) až j).
§ 10
Informace poskytované oběti jinými orgány veřejné moci a zdravotnickým zařízením
(1) Je-li prvním kontaktním místem obecní policie, Vojenská policie, Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad v souvislosti s podáním vysvětlení, poskytne oběti i bez žádosti informace podle § 8 odst. 1 písm. a) a b).
(2) Je-li prvním kontaktním místem zdravotnické zařízení, které poskytuje oběti zdravotní péči po spáchání trestného činu, poskytne jí poskytovatel zdravotních služeb i bez žádosti informace podle § 8 odst. 1 písm. b).

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád