MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">V jakých případech mám nárok na peněžitou pomoc?</a>

Stát Vám poskytne peněžitou pomoc v případě, že Vám pachatel trestným činem způsobil ublížení na zdraví, těžké ublížení na zdraví nebo úmrtí příbuzného, se kterým jste žil/a. Na peněžitou pomoc máte nárok také v případě, že jste obětí sexuálně motivovaného trestného činu (např. znásilnění).
Výše peněžité pomoci záleží na tom, jak těžké následky Vám trestný čin způsobil. Může se pohybovat od 10 000 Kč do 200 000 Kč.
Peněžitá pomoc může být poskytnuta i v případě, kdy pachatel nemůže být potrestán, protože je nezletilý nebo nebyl příčetný.

Použité předpisy: § 23 – 37 zákona o obětech trestných činů
Právo na peněžitou pomoc
§ 23
(1) Oběť má za podmínek stanovených tímto zákonem právo na peněžitou pomoc, kterou jí poskytne stát.
(2) Peněžitá pomoc se poskytuje oběti, která
a) je státním občanem České republiky, pokud má na území České republiky místo trvalého pobytu, pokud se na území České republiky obvykle zdržuje nebo pokud se na území České republiky stala obětí trestného činu,
b) je cizincem, pokud má trvalý pobyt nebo oprávněně pobývá na území jiného členského státu Evropské unie a stala se obětí trestného činu na území České republiky,
c) je cizincem, pokud na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů a stala se obětí trestného činu na území České republiky, nebo
d) je cizincem, který se stal obětí trestného činu na území České republiky a který požádal o mezinárodní ochranu, kterému byl udělen azyl nebo kterému byla udělena doplňková ochrana na území České republiky.
(3) Obětem, kterými jsou cizí státní příslušníci neuvedení v odstavci 2, se peněžitá pomoc poskytuje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.
(4) Ve věcech peněžité pomoci jedná jménem státu ministerstvo.
Přečíst všechny paragrafy

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád